ประกาศ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ปิดรับเอกสาร กยศ. ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 5 ธันวาคม 2565 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต