ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน เข้าไปตรวจสอบรายชื่อ และดูข้อมูลการส่งเอกสารรายงานตัว - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Huso pkru s 1 8 2564

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน เข้าไปตรวจสอบรายชื่อ และดูข้อมูลการส่งเอกสารรายงานตัว ตามลิงค์นี้ : https://drive.google.com/drive/folders/1kMjppVUuh51Klw9Cy0shwn0SgxqWQcT9?fbclid=IwAR2OZPQbFtd7HBDW4p3X9G6qRUzXDm3RdBGf3tAUm1-UdVEzfYNTAgsC6pA

หากมีรายชื่อว่าส่งเอกสารไม่ครบถ้วน ให้ดำเนินการส่งเอกสารมายังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 โดยสามารถนำส่งด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ งานทะเบียน
โทร. 083-3911166