ยืนยันสถานศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหลายสถาบันหรือหลายหลักสูตร - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO BN CovidFund

ขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดทำข้อมูล รายชื่อนักศึกษาเพื่อขอรับสิทธิ์เยียวยาลดค่าเทอม 50% จากการตรวจสอบของงานข้อมูลส่วนกลางของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) พบว่า มีรายชื่อของท่านปรากฏในสถานศึกษามากกว่า 1 แห่ง

ดังนั้นจึงขอให้ท่านเข้าไปที่ระบบ https://covidfund.cupt.net/register ยืนยันเลือกสถานศึกษาที่ท่านต้องการรับสิทธิ์เยียวยาเพียง 1 แห่งเท่านั้น เพื่อให้งานข้อมูลส่วนกลางของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)ได้ประมวลผลข้อมูลสิทธิ์เยียวยาของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ขอให้ท่านติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

ตรวจสอบรายชื่อ

ยืนยันสถานศึกษายืนยันสถานศึกษา