การจัดสรรแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่นักศึกษา - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

3233

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอแจ้งการจัดสรรแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่นักศึกษา ทั้งนี้ขอให้อาจารย์แจ้งนักศึกษาตรวจสอบรายชื่อและดำเนินการตามคำแนะนำตามช่องหมายเหตุดังลิงก์แนบด้านล่างหนังสือฉบับนี้

ลิงก์รายชื่อ