แนวปฏิบัติการสอบปลายภาคในรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต