ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ฉบับที่ 16 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

resize for FB

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (ฉบับที่ 16)

อ่านประกาศ : https://bit.ly/an-covid-no16