สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษารูปแบบ CWIE - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษารูปแบบ CWIE วันที่ 15 พ.ย. 2564 เวลา 08.00-16.00 น. ออนไลน์ผ่าน ZOOM

วิทยากร : (1) ดร.อรสา ภาววิมล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(2) นางชุลี ศรีนวล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ 2 กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สป.อว.

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/cwie15-11-64

ลงทะเบียน : https://bit.ly/reg15-11-64
ZOOM : https://us02web.zoom.us/j/81031556550
Meeting ID: 810 3155 6550

BN poster2