ขอความร่วมมือบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก ที่จะเข้ามาติดต่อราชการในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัย - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

5112564 2

 

ขอความร่วมมือบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก ที่จะเข้ามาติดต่อราชการในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
ลงทะเบียนการเข้าออกโดยการสแกน QR CODE หรือลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1ZOb_zTlhy9nFob3Us_2zhTFYWB-4l_8tf0RcBSgKjxA/edit