รับสมัครนักศึกษาที่สนใจขอรับทุนการศึกษาด้านศิลปะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำปีการศึกษา 2564 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

15112564 3

 

 

 

 

 

 

รับสมัครนักศึกษาที่สนใจขอรับทุนการศึกษาด้านศิลปะ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำปีการศึกษา 2564
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณว นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระประสงค์ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา ด้านศิลปะ ในสถาบันอุดมศึกษามีโอกาสในการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยพระราชทาน ทุนการศึกษาด้านศิลปะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี่ นารีรัตนราชกัญญา จำนวน 5 ทุน จนจบการศึกษา