ทำบัตรนักศึกษาใหม่ รุ่น 64 (รอบที่ 2) ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รุ่น 64) ที่มีรายชื่อตามที่แจ้งใน QR Code และนักศึกษาที่ยังไม่เคยกรอกข้อมูล หรือยังไม่เคยติดต่อธนาคารกรอกข้อมูลเพื่อทำบัตรใหม่ ระหว่างวันที่ 15 - 19 พ.ย. 2564 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

id card 642

 

ทำบัตรนักศึกษาใหม่ รุ่น 64 (รอบที่ 2)

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รุ่น 64) ที่มีรายชื่อตามที่แจ้งใน QR Code และนักศึกษาที่ยังไม่เคยกรอกข้อมูล หรือยังไม่เคยติดต่อธนาคารกรอกข้อมูลเพื่อทำบัตรใหม่
ระหว่างวันที่ 15 - 19 พ.ย. 2564

กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนกรอกข้อมูล : https://bit.ly/id-card64-2