ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

259964636 4765051326886442 8915795769581327419 n

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงให้นักศึกษาเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน