รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ประเภทรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา2565 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2565
ประเภทรับตรงทั่วไป
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 14 มกราคม 2565

enroll

 เปิดระบบ 1 ธ.ค. 2564

AN

 

 

 

BN 2

BN 3

BN 4

BN 5

BN 6

BN 7

 

เอกสารประกอบการสมัคร

(1) ใบสมัคร “ประเภทรับตรงทั่วไป” (ที่สั่งพิมพ์จากระบบรับสมัคร http://enrollstudent.pkru.ac.th ระหว่างวันที่   1 ธันวาคม 2564 – 14 มกราคม 2565) (ลงชื่อท้ายใบสมัคร)

(2) หลักฐานการศึกษา (รับรองสำเนาถูกต้อง)

     สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวส. ณ วันที่ยื่นใบสมัคร สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1:4)/ (รบ.) ฉบับ 5 ภาคเรียน  จำนวน 1 ฉบับ

     สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว  : สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1:4)/ (รบ.) (ฉบับสำเร็จการศึกษา) จำนวน 1 ฉบับ

(3) สำเนาใบผลการสอบวิชา PAT 5 (เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สอบวิชา PAT 5 ให้นำมาส่งในวันเปิดภาคเรียน) (รับรองสำเนาถูกต้อง)

(4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

(5) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่เปลี่ยนชื่อ - นามสกุล) จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

(6) หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครจากธนาคาร (ฉบับจริง) (ฉบับที่ปรากฏชื่อ-นามสกุลของผู้สมัครในหลักฐานการโอนเงิน) หรือสลิปจากการชำระผ่านแอปกรุงไทย NEXT

ขั้นตอนการสมัคร

  1. เข้าเว็บไซต์ http://enrollstudent.pkru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 14 มกราคม 2565
  2. ดาวน์โหลดประกาศการรับสมัครนักศึกษา เพื่อศึกษาข้อมูล สาขาวิชาที่สนใจสมัครเรียน คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร
  3. กรอกข้อมูลการสมัคร และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง

         (1) กรณีข้อมูลผิดพลาด ให้ดำเนินการแก้ไข

         (2) กรณีข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  กด “บันทึกข้อมูลการสมัคร”

     ทั้งนี้  เมื่อกดบันทึกข้อมูลการสมัครแล้ว ผู้สมัครไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้

 

4. สั่งพิมพ์ “ใบสมัคร” และ “ใบแจ้งชำระค่าสมัครเข้าศึกษา

ชำระค่าสมัครอย่างช้าภายใน 1 วันหลังจากสมัคร กำหนดชำระเงินค่าสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 14 มกราคม 2565

เท่านั้น

 

วิธีการชำระค่าสมัคร มี 2 วิธี (เลือกชำระเพียงวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น)

      วิธีที่ 1  ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยใช้รหัส COMP CODE ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคาร   

      วิธีที่ 2  ชำระค่าสมัครผ่าน Mobile Banking ธนาคารกรุงไทย

ขั้นตอนการชำระเงินค่าสมัครผ่าน Mobile Banking ธนาคารกรุงไทย โดยใช้รหัส COMP CODE

  1. ติดตั้ง App ธนาคารกรุงไทยในโทรศัพท์มือถือ
  2. เลือกเมนู “จ่ายบิล”
  3. ใส่รหัส COMP CODE ตัวเลข “82115”
  4. ใส่รหัสอ้างอิง Ref 1 และ Ref 2 (ให้ดูรหัสอ้างอิง Ref 1 และ Ref 2 จากใบแจ้งยอดชำระเงินค่าสมัคร)
  5. ใส่จำนวนรวมเงินค่าสมัคร จำนวน 300 บาท

หมายเหตุ  ค่าสมัครเข้าศึกษา 300 บาท เมื่อท่านชำระเงินค่าสมัครแล้ว มหาวิทยาลัย ฯ สงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครในทุกกรณี

 

5. เมื่อชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครข้อ (1) - (6) จัดส่งทางไปรษณีย์ไทย หรือบริษัทรับส่งเอกสาร-พัสดุ จัดส่งแบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (งานรับสมัครภาคปกติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 (083-391-1166) หรือ นำส่งด้วยตนเอง ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (งานรับนักศึกษา) ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ให้ถึงมหาวิทยาลัยอย่างช้าภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าหมดสิทธิ์ในการสมัคร และจะไม่ส่งคืนเอกสารการสมัครและค่าสมัคร

การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หรือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
พิจารณาจากคุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัคร ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอำนวยการรับนักศึกษาภาคปกติ  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

การประกาศรายชื่อ
1. สาขาวิชาที่ไม่สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 25 มกราคม 2565 ที่เว็บไซต์ http://www.pkru.ac.th

2. สาขาวิชาที่สอบสัมภาษณ์

                        (1) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 มกราคม 2565  ที่เว็บไซต์ http://www.pkru.ac.th

                        (2) สอบสัมภาษณ์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

                        (3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (สาขาวิชาที่สอบสัมภาษณ์) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่เว็บไซต์ http://www.pkru.ac.th

การรายงานตัวเข้าศึกษา
9.1 กรอกข้อมูลรายงานตัวเข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่เว็บไซต์ http://confirmation.pkru.ac.th

9.2 ชำระเงินค่ารายงานตัวเข้าศึกษา (ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565) ระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานรับนักศึกษาภาคปกติ (เรียนจันทร์-ศุกร์) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โทร.  083-3911166

 

ติดต่อสอบถามผ่าน Line Official สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คลิกเลย!!
เพิ่มเพื่อนกันไว้ จะได้ไม่พลาดข่าวสาร แจ้งการเรียนการสอน


@153tlves

LINE OA

กลุ่มไลน์ OpenChat คลิก!!

QrCode OpenChat