รวมช่องทางติดต่อและประสานงาน สำหรับนักศึกษาที่มีผลยืนยันติดเชื้อ COVID-19 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Hot Line COVID19

 

ช่องทางเพื่อติดต่อและประสานงาน สำหรับนักศึกษาที่มีผลยืนยันว่าติดเชื้อ COVID-19 เพื่อช่วยเหลือให้เข้าสู่ระบบให้การดูแลนักศึกษาอย่างรวดเร็วที่สุด ทั้งในรูปแบบของการลงทะเบียน และติดต่อสายด่วน HotLine (ตามรายละเอียดในแบนเนอร์)

ทั้งนี้นักศึกษาสามารถติดต่อประสานงานช่องทางใดช่องทางหนึ่ง และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ภายใน 1 วัน