คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนเพื่อเสริมสมรรถนะภาคีเครือข่ายการพัฒนาท้องถิ่น - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนเพื่อเสริมสมรรถนะภาคีเครือข่ายการพัฒนาท้องถิ่น

ในหัวข้อ การเสวนาแนวทางการจัดทำแผนและติดตามการดำเนินงานของโครงการ ณ ห้องประชุมคุณหญิงจัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินโครงการต่อไป โดยได้รับความสนใจจากอาจารย์ทุกสาขาเป็นจำนวนมาก

 

1

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย