การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning บน Online Platfrom สำหรับอุดมศึกษา - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการส่งเสริมหลักสูตรระยะสั้น การสอนแบบ Active Learning และการจัดทำแบบเรียนออนไลน์
หัวข้อ “ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning บน Online Platfrom สำหรับอุดมศึกษา ” ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ
โดยมีผศ.ดร.นิพนธ์ บริเวธานันท์ เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจถ่ายทอด ประสบการณ์และเทคนิคต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning บน Online Platfrom สำหรับอุดมศึกษา
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5 2
 
6 2
 
6
 
7 2
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
 
 
17
 
18
 
19

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย