คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ ในหัวข้อ เทคนิคการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นด้านสาขาภาษาอังกฤษ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่
 
โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพงศ์ ไชยฤกษ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการ
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจถ่ายทอด ประสบการณ์และเทคนิคต่าง ๆ ในหัวข้อ เทคนิคการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นด้านสาขาภาษาอังกฤษ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

 

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย