คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ด้านสาขาภาษาจีน - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ปัณณวิชย์ ผสมทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รักษาราชการแทนคณบดี เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจถ่ายทอด ประสบการณ์และเทคนิคต่าง ๆ ในหัวข้อ เทคนิคการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นด้านสาขาภาษาจีน ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
 
160321
 
160322
 
160323
 
160324
 
160325
 
160326
 
160327
 
160328
 
160329
 
160330
 
160331
 
160332
 
 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย