โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพศิษย์เก่า คมส. กิจกรรมการอบรม พิชิต สอบ ก.พ. - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพศิษย์เก่า คมส. กิจกรรมการอบรม พิชิต สอบ ก.พ. โดยวิทยากรสุดปัง

โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพงศ์ ไชยฤกษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ

โดยมี อ.เป้ ชลสิทธิ์ ชาญนุชิต เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนความรู้ความติวข้อสอบเพื่อการเตรียมตัวสอบ ก.พ. ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

1

 

3.jpg

 

3

5

 

7

8

 

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย