ผู้บริหารคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมสภาคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย และอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักการบริหารการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศแบบองค์รวม - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เมื่อวันที่ 15-18 มีนาคม 2565
 
อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมสภาคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย และอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักการบริหารการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศแบบองค์รวม
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาวิชาการร่วมกันในบรรดา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง
ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2565 ณ The Chic Hotel จังหวัดนครสวรรค์
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย