โครงการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงาน คมส. ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเดอะ เวสทินสิเหร่เบย์ รีสอร์ต แอนด์สปาภูเก็ต - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เมื่อระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงาน คมส. ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเดอะ เวสทินสิเหร่เบย์ รีสอร์ต แอนด์สปาภูเก็ต ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ระยะ 5 ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้รับเกียรติจากคณบดี นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและการชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย ถ่ายทอดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (ระยะ 5 ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 และแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมถ่ายทอดนโยบายยุทธศาสตร์วิชาการเพื่อบูรณาการกับการจัดสรรงบประมาณด้านวิชาการที่สอดคล้องของคณะฯและสาขาวิชา

นอกจากนี้ยังมีการ การเสวนา หัวข้อ "ก่อ ร่าง สร้าง แผน แนวทางที่ดีในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ" วิทยากร โดย นางอาริษา รุจิรวนิชวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ (คมส.) ผศ.ดร.วรพงศ์ ไชยฤกษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ (คมส.) นางรัตนา จันทร์จะนะ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี นายราชพฤกษ์ แนมไสย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กองแผน) นางสาววรรณรัตน์ อินทร์นิมิตร นักวิชาการเงินและบัญชี (กองกลาง)

 

สามารถชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://shorturl.asia/07IHm

 

1

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย