โครงการพี่เลี้ยงเพื่อส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้อง 743 อาคาร 7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการพี่เลี้ยงเพื่อส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ณ ห้อง 743 อาคาร 7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
        โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ โดยกิจกรรมในช่วงเช้ามีศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรใน หัวข้อ “การวิจัยเชิงคุณภาพทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” และช่วงบ่ายกิจกรรมเสวนา “สร้าง สม ล้ม ลุก :แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด ประสบการณ์และเทคนิคต่าง ๆ การทำวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยทีมพี่เลี้ยงนักวิจัยของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่  ผศ.ดร.วิกรม กรุงแก้ว ประธานสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง  ดร.สุนันทา คันธานนท์ อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  ผศ.ดร.ปัทมาสน์ พิณนุกูล ประธานสาขาวิชาทัศนศิลป์  ผศ.ดร.รุ่งรัตน์ ทองสกุล อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย
 
สามารถชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://shorturl.asia/WPnIY
 
1

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย