คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมแนวทางการพัฒนาโครงร่างวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อขอทุนภายนอก - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565

1

 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมแนวทางการพัฒนาโครงร่างวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อขอทุนภายนอก

2

3

 

 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี และอาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม

6

 

ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.โยธิน แสวงดี จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจถ่ายทอด ประสบการณ์และเทคนิคต่าง ๆ การพัฒนาโครงร่างวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อขอทุนภายนอก

 

7

8

9

10

11

12

13

14

15

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย