คมส. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ครั้งที่ 1 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

IMG 0063

 

คมส. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ครั้งที่ 1

        เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์รุ่นใหม่ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย กับอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย ดร.เพียงเพ็ญ ณ พัทลุง ดร.วรพงษ์ ไชยฤกษ์ อาจารย์พิชานันต์ พูลเกิด ดร.สุพัฒน์ชัย โพธิ์แก้ว และ ดร.ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว ณ ห้องสัมมนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG 0087

 

IMG 0080

 

IMG 0115

 

IMG 0144

 

IMG 0199

 

IMG 0218

 

S 35872793

 

IMG 0259

 

S 35872795