คมส. จัดโครงการเสริมทักษะความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสอบภาค ก. - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG 1023

คมส. จัดโครงการเสริมทักษะความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสอบภาค ก.

        เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการเสริมทักษะความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสอบภาค ก. ณ ห้อง 1310 อาคารเพชรภูมิภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะในด้านกระบวนการทำข้อสอบ และเพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับศิษย์เก่าของคณะฯ ที่มีความสนใจจะเข้ารับราชการซึ่งจะต้องสอบผ่านการสอบวัดความรู้ภาค ก. ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ อาจารย์สุริยา ทองคำ ดร.วรพงศ์ ไชยฤกษ์ อาจารย์ปรีดา สุวรรณจันทร์ และอาจารย์จุฬารัตน์ เสงี่ยม และผู้เชี่ยวชาญด้านอังกฤษ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ดร.เพียงเพ็ญ ณ พัทลุง และ Prof.Dr.Jeffrey Dale Hobbs เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว

IMG 0997

 

IMG 0981

 

IMG 1082

 

IMG 0988

 

IMG 1016

 

IMG 1063

 

IMG 1193

 

IMG 0974

 

IMG 1033