คมส. จัดโครงการเสริมทักษะความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสอบภาค ก. - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG 1023

คมส. จัดโครงการเสริมทักษะความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสอบภาค ก.

        เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการเสริมทักษะความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสอบภาค ก. ณ ห้อง 1310 อาคารเพชรภูมิภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะในด้านกระบวนการทำข้อสอบ และเพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับศิษย์เก่าของคณะฯ ที่มีความสนใจจะเข้ารับราชการซึ่งจะต้องสอบผ่านการสอบวัดความรู้ภาค ก. ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ อาจารย์สุริยา ทองคำ ดร.วรพงศ์ ไชยฤกษ์ อาจารย์ปรีดา สุวรรณจันทร์ และอาจารย์จุฬารัตน์ เสงี่ยม และผู้เชี่ยวชาญด้านอังกฤษ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ดร.เพียงเพ็ญ ณ พัทลุง และ Prof.Dr.Jeffrey Dale Hobbs เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว

IMG 0997

 

IMG 0981

 

IMG 1082

 

IMG 0988

 

IMG 1016

 

IMG 1063

 

IMG 1193

 

IMG 0974

 

IMG 1033

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย