คมส. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ครั้งที่ 1 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG 0259

คมส. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ครั้งที่ 1

        เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์รุ่นใหม่ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย กับอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย ดร.เพียงเพ็ญ ณ พัทลุง ดร.วรพงษ์ ไชยฤกษ์ อาจารย์พิชานันต์ พูลเกิด ดร.สุพัฒน์ชัย โพธิ์แก้ว และ ดร.ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว ณ ห้องสัมมนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG 0063

 

IMG 0087

 

IMG 0103

 

IMG 0199

 

IMG 0131

 

IMG 0218

 

IMG 0260

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย