phuket public administration program may 2017 2

รปศ.ม.ราชภัฏภูเก็ต กะเทาะเปลือกนโยบายและการบริหารงานภาครัฐ

        เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมี อาจารย์วัชรพงษ์ เกื้อวงศ์ ประธานสาขาวิชา รปศ. ภาค กศ.บป. เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย คณาจารย์ และนักศึกษา รปศ. ห้องเรียน จ.ภูเก็ต และ จ.กระบี่ เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้อง 1332 อาคารเพชรภูมิภัฏ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนักวิชาการและนักพัฒนาสังคม ร่วมวิพากษ์โครงการวิจัยทาง รปศ. ของนักศึกษา ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวเนื่องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและชุมชนในฝั่งอันดามัน โดยการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ เช่น การจัดการป่าชุมชนฯ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่  ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของ อบต.เขาคราม จ.กระบี่  การจัดการขยะของเทศบาล ต.รัษฎา จ.ภูเก็ต และการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข ต.ศรีสุนทร จ.ภูเก็ต

phuket public administration program may 2017 1

 

phuket public administration program may 2017 7

 

phuket public administration program may 2017 10

 

phuket public administration program may 2017 6

 

phuket public administration program may 2017 3

 

phuket public administration program may 2017 12

 

phuket public administration program may 2017 14

 

 

 

 

Dean HUSOPKRU

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

 

สื่อมัลติมีเดีย