รปศ.ม.ราชภัฏภูเก็ต กะเทาะเปลือกนโยบายและการบริหารงานภาครัฐ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

 

phuket public administration program may 2017 2

รปศ.ม.ราชภัฏภูเก็ต กะเทาะเปลือกนโยบายและการบริหารงานภาครัฐ

        เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมี อาจารย์วัชรพงษ์ เกื้อวงศ์ ประธานสาขาวิชา รปศ. ภาค กศ.บป. เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย คณาจารย์ และนักศึกษา รปศ. ห้องเรียน จ.ภูเก็ต และ จ.กระบี่ เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้อง 1332 อาคารเพชรภูมิภัฏ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนักวิชาการและนักพัฒนาสังคม ร่วมวิพากษ์โครงการวิจัยทาง รปศ. ของนักศึกษา ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวเนื่องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและชุมชนในฝั่งอันดามัน โดยการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ เช่น การจัดการป่าชุมชนฯ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่  ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของ อบต.เขาคราม จ.กระบี่  การจัดการขยะของเทศบาล ต.รัษฎา จ.ภูเก็ต และการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข ต.ศรีสุนทร จ.ภูเก็ต

phuket public administration program may 2017 1

 

phuket public administration program may 2017 7

 

phuket public administration program may 2017 10

 

phuket public administration program may 2017 6

 

phuket public administration program may 2017 3

 

phuket public administration program may 2017 12

 

phuket public administration program may 2017 14