โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ คุณธรรม สู้งาน จิตอาสา ณ บ่อแสน ปี 2560 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

A17

โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ คุณธรรม สู้งาน จิตอาสา ณ บ่อแสน ปี 2560

         เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ คุณธรรม สู้งาน จิตอาสา "กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally Team Building" ณ บ่อแสน วิลล่า แอนด์สปา จังหวัดพังงา ให้แก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาต่างๆ จำนวน150 คน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์สุริยา ทองคำ รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน และร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อ กระบวนการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพื่อเป็นไปตามอัตลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัย ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีการจัดกิจกรรมประจำฐาน ประกอบด้วย 10 ฐาน ดังนี้ 1.ฐานอุดรูรั่ว 2.ฐานกู้ระเบิด 3.ฐานบันไดลิง 4.ฐานกำแพงสูง 5.ฐานผาเอียง 6.ฐานใยแมงมุง 7.ฐานประคองน้ำ 8.ฐานตักปิงปอง 9.ฐานสกีบก และ 10.ฐานทาซาน เพื่อเสริมสร้างทักษะ ไหวพริบ การแก้ปัญหา การฝึกความอดทน การเสียสละ การมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานเป็นทีม และสร้างความรักความสามัคคี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมี นายพงศกร อารีการ นายยุทธนา สม้อ นายอาณัติ แซ่จิว นายบุญเลิศ สภาไพฑูรย์ นายนุชิต กะสิรักษ์ และนางสาวริศรา ประกอบทรัพย์ เป็นวิทยากรในแต่ละฐาน

A16

 

A11

 

A8

 

A12

 

A6

 

A10

 

A3

 

A6

 

A1

 

A13

 

A19

 

A5

 

A18

 

A15

 

A20

 

A23

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย