คมส.จัดโครงการโครงการมนุษย์สัมมนาประกันคุณภาพการศึกษา ณ พังงา - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

B2

คมส.จัดโครงการโครงการมนุษย์สัมมนาประกันคุณภาพการศึกษา ณ พังงา

        เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดโครงการมนุษย์สัมมนาประกันคุณภาพการศึกษา และโครงการพัฒนาเอกลักษณ์จิตอาสา ณ โรงแรมไอดิน บูติดรีสอร์ท จังหวัดพังงา ให้กับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและศิษย์เก่าของคณะฯ จำนวน 36 คน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อาจารย์สุริยา ทองคำ อาจารย์มุขนิชกานต์ อุประ นางสาวสิริภา ธัญญะไพศาล และนายมะปารมี อาลี เป็นวิทยากร ในการบรรยายในหัวข้อ กระบวนการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพื่อการรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการในส่วนกิจกรรมนักศึกษา ฝึกปฏิบัติการวางแผนกิจกรรมโครงการสำหรับนักศึกษา และกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอัตลักษณ์จิตอาสา (Walk Rally TeamBuilding) เพื่อเสริมสร้างทักษะ ไหวพริบ การแก้ปัญหา การฝึกความอดทน การเสียสละ การมีความคิดสร้างสรรค์ ในการทำงานเป็นทีม และสร้างความรักความสามัคคี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป

B3

 

B5

 

B4

 

B6

 

B10

 

B7

 

B8

 

B9

 

B11

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย