คมส.จัดโครงการโครงการมนุษย์สัมมนาประกันคุณภาพการศึกษา ณ พังงา - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

B2

คมส.จัดโครงการโครงการมนุษย์สัมมนาประกันคุณภาพการศึกษา ณ พังงา

        เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดโครงการมนุษย์สัมมนาประกันคุณภาพการศึกษา และโครงการพัฒนาเอกลักษณ์จิตอาสา ณ โรงแรมไอดิน บูติดรีสอร์ท จังหวัดพังงา ให้กับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและศิษย์เก่าของคณะฯ จำนวน 36 คน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อาจารย์สุริยา ทองคำ อาจารย์มุขนิชกานต์ อุประ นางสาวสิริภา ธัญญะไพศาล และนายมะปารมี อาลี เป็นวิทยากร ในการบรรยายในหัวข้อ กระบวนการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพื่อการรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการในส่วนกิจกรรมนักศึกษา ฝึกปฏิบัติการวางแผนกิจกรรมโครงการสำหรับนักศึกษา และกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอัตลักษณ์จิตอาสา (Walk Rally TeamBuilding) เพื่อเสริมสร้างทักษะ ไหวพริบ การแก้ปัญหา การฝึกความอดทน การเสียสละ การมีความคิดสร้างสรรค์ ในการทำงานเป็นทีม และสร้างความรักความสามัคคี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป

B3

 

B5

 

B4

 

B6

 

B10

 

B7

 

B8

 

B9

 

B11