การพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

C2

การพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน

        เมื่อวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “การพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน อีกหนึ่งก้าวย่างสู่การเป็นอาจารย์ระดับสากล” ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมิต คุณานุวัฒน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

C1

 

 

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย