การพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

C2

การพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน

        เมื่อวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “การพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน อีกหนึ่งก้าวย่างสู่การเป็นอาจารย์ระดับสากล” ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมิต คุณานุวัฒน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

C1