คมส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2561 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG 6133

คมส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2561

       เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะฯ ประจำปี 2561-2564 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 ของคณะฯ และสาขาวิชา ณ ห้องประชุม รีสอร์ตธรรมชาติอ่างขาง เพื่อกำหนดเป้าหมายและแนวทางในการดำเนินงานของคณะฯ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในการร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ได้แผนกลยุทธ์ ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์คณะฯ และมหาวิทยาลัย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว ทั้งนี้ได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 ต่อไป

IMG 6162

 

IMG 6045

 

IMG 6052

 

IMG 6164

 

IMG 6178

 

IMG 6230

 

IMG 6280

 

IMG 6272

 

IMG 6282

 

IMG 6115

 

IMG 6348

 

IMG 6439

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย