คมส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2561 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG 6133

คมส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2561

       เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะฯ ประจำปี 2561-2564 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 ของคณะฯ และสาขาวิชา ณ ห้องประชุม รีสอร์ตธรรมชาติอ่างขาง เพื่อกำหนดเป้าหมายและแนวทางในการดำเนินงานของคณะฯ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในการร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ได้แผนกลยุทธ์ ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์คณะฯ และมหาวิทยาลัย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว ทั้งนี้ได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 ต่อไป

IMG 6162

 

IMG 6045

 

IMG 6052

 

IMG 6164

 

IMG 6178

 

IMG 6230

 

IMG 6280

 

IMG 6272

 

IMG 6282

 

IMG 6115

 

IMG 6348

 

IMG 6439