ทสส.จัดโครงการสัมมนาไขภาษาไทยกับไทยสื่อสาร - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU Thai Language Oranized Seminar to resolve Thai communication 15

 

สาขาวิชาภาษาไทย จัดโครงการสัมมนาไขภาษาไทยกับไทยสื่อสาร

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาไขภาษากับไทยสื่อสาร “ภาษาไทยเน็ต : หลากมิติกับการสร้างตัวตน” ณ โรงละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ด้านภาษาไทย รวมทั้งเป็นการฝึกประสบการณ์จริงในการจัดสัมมนาของนักศึกษา โดยมี ดร.วรพงศ์ ไชยฤกษ์ ประธานสาขาวิชาภาษาไทย เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย อาจารย์พัชราภรณ์ คชินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย นายธนรัตน์ กิตยาการ นักจัดรายการวิทยุ 88 MHz นายมัรวา ดอมิ และนายซอฟา ดอมิ แอดมินเพจ “ตามติดชีวิตนักศึกษา” เป็นวิทยากรในการสัมมนาดังกล่าว

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: www.huso.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นางสาวพัชราภรณ์ คชินทร์

 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

HUSO PKRU Thai Language Oranized Seminar to resolve Thai communication 20

 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

HUSO PKRU Thai Language Oranized Seminar to resolve Thai communication 22

 

HUSO PKRU Thai Language Oranized Seminar to resolve Thai communication 11

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย