รปศ.จัดสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ : การบริหารจัดการบูรณาการในยุคไทยแลนด์ 4.0 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU Public Administration Organized seminar for administration to manage integration with Thailand 4.0 12

รปศ.จัดสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ : การบริหารจัดการบูรณาการในยุคไทยแลนด์ 4.0

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ : การบริหารจัดการบูรณาการในยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวชิราลงกรณ และห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการ บนฐานองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ผ่านประเด็นปัญหาของสังคมปัจจุบัน โดยการสัมมนา อภิปราย เสวนา นำเสนอผลการศึกษาวิจัยและนิทรรศการ และเพื่อให้นักศึกษาได้บูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ภูเก็ตในยุคไทยแลนด์ 4.0” อีกทั้ง ยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.อรไท ครุฑเวโช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และอาจารย์แสงเดือน หังสวนัส รองคณบดีฯ และประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

 

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: www.huso.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ : การบริหารจัดการบูรณาการในยุคไทยแลนด์ 4.0

 

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ : การบริหารจัดการบูรณาการในยุคไทยแลนด์ 4.0

 

HUSO PKRU Public Administration Organized seminar for administration to manage integration with Thailand 4.0 3

 

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ : การบริหารจัดการบูรณาการในยุคไทยแลนด์ 4.0

 

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ : การบริหารจัดการบูรณาการในยุคไทยแลนด์ 4.0

 

HUSO PKRU Public Administration Organized seminar for administration to manage integration with Thailand 4.0 8

 

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ : การบริหารจัดการบูรณาการในยุคไทยแลนด์ 4.0

 

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ : การบริหารจัดการบูรณาการในยุคไทยแลนด์ 4.0

 

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ : การบริหารจัดการบูรณาการในยุคไทยแลนด์ 4.0

 

สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์ มูลนิธิกุศลธรรม ภูเก็ต

 

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ : การบริหารจัดการบูรณาการในยุคไทยแลนด์ 4.0

 

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ : การบริหารจัดการบูรณาการในยุคไทยแลนด์ 4.0

 

HUSO PKRU Public Administration Organized seminar for administration to manage integration with Thailand 4.0 2

 

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ : การบริหารจัดการบูรณาการในยุคไทยแลนด์ 4.0

 

HUSO PKRU Public Administration Organized seminar for administration to manage integration with Thailand 4.0 15

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย