สทศ.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดหมวดหมู่และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียน - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดหมวดหมู่และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียน

สารสนเทศศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดหมวดหมู่และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียน

เมื่อวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดหมวดหมู่และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับงานห้องสมุด ในการฝึกทักษะการจัดหมวดหมู่ การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องสมุดโรงเรียน และระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียน โดยมี ดร.อมรรัตน นาคะโร และอาจารย์ปิยะกานต์ หนูประกอบ เป็นวิทยากร ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ขอบคุณรูปภาพจาก : ดร.อมรรัตน นาคะโร

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: www.huso.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU Informtion Library Science categorize book for library room at school 6

 

HUSO PKRU Informtion Library Science categorize book for library room at school 2

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดหมวดหมู่และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียน

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดหมวดหมู่และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียน

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดหมวดหมู่และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียน

 

HUSO PKRU Informtion Library Science categorize book for library room at school 10

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดหมวดหมู่และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียน

 

HUSO PKRU Informtion Library Science categorize book for library room at school 12

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดหมวดหมู่และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียน

 

HUSO PKRU Informtion Library Science categorize book for library room at school 14

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย