สทศ.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดหมวดหมู่และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียน - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดหมวดหมู่และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียน

สารสนเทศศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดหมวดหมู่และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียน

เมื่อวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดหมวดหมู่และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับงานห้องสมุด ในการฝึกทักษะการจัดหมวดหมู่ การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องสมุดโรงเรียน และระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียน โดยมี ดร.อมรรัตน นาคะโร และอาจารย์ปิยะกานต์ หนูประกอบ เป็นวิทยากร ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ขอบคุณรูปภาพจาก : ดร.อมรรัตน นาคะโร

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: www.huso.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU Informtion Library Science categorize book for library room at school 6

 

HUSO PKRU Informtion Library Science categorize book for library room at school 2

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดหมวดหมู่และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียน

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดหมวดหมู่และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียน

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดหมวดหมู่และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียน

 

HUSO PKRU Informtion Library Science categorize book for library room at school 10

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดหมวดหมู่และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียน

 

HUSO PKRU Informtion Library Science categorize book for library room at school 12

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดหมวดหมู่และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียน

 

HUSO PKRU Informtion Library Science categorize book for library room at school 14