สทศ. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (สทศ .571) - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ปฐมนิเทศนักศึกษาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 2560

สทศ. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (สทศ .571)

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (สทศ.571) ณ ห้อง 744 อาคาร 7 ชั้น 4 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศ ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ธีรพันธ์ สงวนวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน คณะวิทยาการจัดการ ให้ความรู้ในด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ความพร้อมด้านการปฏิบัติตนก่อนฝึกประสบการณ์ และนางสาวจันทร์เพ็ญ ครองบุญ ตำแหน่งบรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทั้งนี้ ยังเป็น Make up Beautiful Artist ผู้เชี่ยวชาญด้านการแต่งหน้า มาให้ความรู้แก่นักศึกษาอีกด้วย ซึ่งถือได้ว่ากิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติจริงในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไป

ขอบคุณรูปภาพจาก : อาจารย์ปิยวรรณ ขาวพุ่ม

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: www.huso.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU Informtion Library Science Orientation 2017 5

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 2560

 

HUSO PKRU Informtion Library Science Orientation 2017 11

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 2560

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 2560

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 2560

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 2560

HUSO PKRU Informtion Library Science Orientation 2017 8

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย