สทศ.โครงการสารสนเทศสู่ชุมชน กิจกรรม ภูเก็ต : เมืองอาหารโลก - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU Information Library City of Gastronomy UNESCO 22 January 2018 7

สทศ.โครงการสารสนเทศสู่ชุมชน กิจกรรม ภูเก็ต : เมืองอาหารโลก

เมื่อวันที่ 15 และ 22 มกราคม 2561 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการสารสนเทศสู่ชุมชน กิจกรรม ภูเก็ต : เมืองอาหารโลก ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และลานกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และสื่อสารสนเทศเกี่ยวกับเมืองภูเก็ต เมืองแห่งวิทยาการอาหาร (City of Gastronomy) ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้เป็นที่รู้จักมากขั้น ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้มีการจัดฐานและนิทรรศการให้ความรู้ 3 ฐาน ประกอบด้วย ฐานเล่าเรื่องเมืองอาหารโลก ฐานเพลินเพลงของหรอยภูเก็ต และฐานการสาธิตภูมิปัญญาการทำขนมโกสุ้ย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อดุล นาคะโร ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์แสงระวี ณ พัทลุง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนางสาวจันทร์เพ็ญ ครองบุญ นักบรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ดังกล่าว

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU Information Library City of Gastronomy UNESCO 22 January 2018 2

 

HUSO PKRU Information Library City of Gastronomy UNESCO 22 January 2018 3

 

HUSO PKRU Information Library City of Gastronomy UNESCO 22 January 2018 6

 

HUSO PKRU Information Library City of Gastronomy UNESCO 22 January 2018 8

 

HUSO PKRU Information Library City of Gastronomy UNESCO 22 January 2018 4

 

HUSO PKRU Information Library City of Gastronomy UNESCO 22 January 2018 1

 

HUSO PKRU Information Library City of Gastronomy UNESCO 22 January 2018 5

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย