สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนตามรอย “ศาสตร์พระราชา” - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU Community Development University Social Responsibility 3 March 2018 6

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนตามรอย “ศาสตร์พระราชา”

เมื่อวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2561 ดร.ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว อาจารย์ประจำสาขาการพัฒนาชุมชนและนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับชุมชนบ้านสามช่องใต้ จัดโครงการ จิตอาสา พัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาเทคนิคการมัดย้อมจากสีธรรมชาติ ณ ชุมชนบ้านสามช่องใต้ ตำบลกะไหล  อำเภอตะกั่วทุ่ง  จังหวัดพังงา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการมัดย้อมสีธรรมชาติของกลุ่มให้เป็นนวัตกรรมชุมชนซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น สร้างความแตกต่าง มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการส่งเสริมอาชีพคนในชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการเรียนรู้ร่วมกัน อีกทั้ง กิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ ที่ตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้มีความยั่งยืน รวมถึงการรู้จักการทำงานอย่างมีกระบวนการหรือการทำงานเป็นทีม เพื่อให้สอดรับกับแนวคิด “มหาวิทยาลัยท้องถิ่นรับผิดชอบสังคมและชุมชน (University Social Responsibility : USR) ” ซึ่งถือได้ว่าเป็นโครงการนำร่องสำหรับโครงการจิตอาสาในรูปแบบ USR ในการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือกลุ่มชาวบ้านสามช่องใต้ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือในการประสานงานเป็นอย่างดี จากนายวิทวัส อันตาผล ผู้นำชุมชนบ้านสามช่องใต้

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: www.huso.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU Community Development University Social Responsibility 3 March 2018 1

 

HUSO PKRU Community Development University Social Responsibility 3 March 2018 2

 

HUSO PKRU Community Development University Social Responsibility 3 March 2018 3

 

HUSO PKRU Community Development University Social Responsibility 3 March 2018 4

 

HUSO PKRU Community Development University Social Responsibility 3 March 2018 7

 

HUSO PKRU Community Development University Social Responsibility 3 March 2018 8

 

HUSO PKRU Community Development University Social Responsibility 3 March 2018 5

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย