คมส.ร่วมอบรมหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัย - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1

คมส.ร่วมอบรมหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2561 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการศูนย์ราชการใสสะอาด “หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัย” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล และนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นแก่บุคลากรในองค์กร จัดโดยหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ภาพจาก : งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU Anti Corruption 13 March 2018 7

 

HUSO PKRU Anti Corruption 13 March 2018 2

HUSO PKRU Anti Corruption 13 March 2018 3

 

HUSO PKRU Anti Corruption 13 March 2018 1

 

HUSO PKRU Anti Corruption 13 March 2018 4

 

HUSO PKRU Anti Corruption 13 March 2018 5

 

HUSO PKRU Anti Corruption 13 March 2018 8

 

HUSO PKRU Anti Corruption 13 March 2018 6

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย