คมส. จัดโครงการเสริมทักษะเตรียมความพร้อมสอบ ภาค ก. - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

HUSO PKRU Tutor 17 March 2018 0

คมส. จัดโครงการเสริมทักษะเตรียมความพร้อมสอบ ภาค ก.

เมื่อวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการเสริมทักษะเตรียมความพร้อมสอบ ภาค ก. ณ ห้องสัมมนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะในด้านกระบวนการทำข้อสอบ และเพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับศิษย์เก่าของคณะฯ ที่มีความสนใจจะเข้ารับราชการซึ่งจะต้องสอบผ่านการสอบวัดความรู้ภาค ก. ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์มุขนิชกานต์ อุประ รองคณบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ดร.วรพงศ์ ไชยฤกษ์ อาจารย์ปรีดา สุวรรณจันทร์ อาจารย์จุฬารัตน์ เสงี่ยม และอาจารย์พัชราภรณ์ คชินทร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ปัณณวิชญ์ ผสมทรัพย์ อาจารย์ศุภิกา นิรัติศัย และอาจารย์มรกต อารีราษฎร์ เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000 และ 3002

HUSO PKRU Tutor 17 March 2018 1

 

HUSO PKRU Tutor 17 March 2018 2

 

HUSO PKRU Tutor 17 March 2018 3

 

HUSO PKRU Tutor 17 March 2018 4

 

HUSO PKRU Tutor 17 March 2018 5

 

HUSO PKRU Tutor 17 March 2018 6

 

HUSO PKRU Tutor 17 March 2018 7

 

HUSO PKRU Tutor 17 March 2018 9

 

HUSO PKRU Tutor 17 March 2018 10

 

HUSO PKRU Tutor 17 March 2018 12

 

HUSO PKRU Tutor 17 March 2018 13

 

HUSO PKRU Tutor 17 March 2018 14

 

HUSO PKRU Tutor 17 March 2018 11

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย