คมส.จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านภาษาสู่อาเซียน (ต่อเนื่อง ปีที่ 3) - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU Foreign language department 17 March 2018 4

มส.จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านภาษาสู่อาเซียน (ต่อเนื่อง ปีที่ 3)

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 กลุ่มภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านภาษาสู่อาเซียน (ต่อเนื่อง ปีที่ 3) ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนบ้านนากก ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านภาษาให้กับชุมชนและท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.เพียงเพ็ญ ณ พัทลุง อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Prof.Dr.Jeffrey Dale Hobbs อาจารย์ประจำวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ และ อาจารย์ Darci Meadville อาจารย์ประจำศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว

ภาพ : ดร.เพียงเพ็ญ ณ พัทลุง

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU Foreign language department 17 March 2018 2

 

HUSO PKRU Foreign language department 17 March 2018 3

 

HUSO PKRU Foreign language department 17 March 2018 5

 

HUSO PKRU Foreign language department 17 March 2018 10

 

HUSO PKRU Foreign language department 17 March 2018 3

 

HUSO PKRU Foreign language department 17 March 2018 1

 

HUSO PKRU Foreign language department 17 March 2018 6

 

 

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย