คมส.ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงิน - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU Workshop Disbursement Rules 17 March 2018 6

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงิน

เมื่อวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2561 คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงิน” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหการ เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานทางด้านการเบิกจ่ายเงิน มีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎระเบียบ และข้อบังคับหรือแนวปฏิบัติต่างๆ ในการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาส ให้มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงสะท้อนปัญหา และอุปสรรค เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน จัดโดยงานการเงิน บัญชี และรายได้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ข่าว/ภาพจาก : งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU Workshop Disbursement Rules 17 March 2018 7

 

HUSO PKRU Workshop Disbursement Rules 17 March 2018 8

 

HUSO PKRU Workshop Disbursement Rules 17 March 2018 5

 

HUSO PKRU Workshop Disbursement Rules 17 March 2018 4

 

HUSO PKRU Workshop Disbursement Rules 17 March 2018 3

 

HUSO PKRU Workshop Disbursement Rules 17 March 2018 1

 

HUSO PKRU Workshop Disbursement Rules 17 March 2018 2

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย