นักศึกษา คมส. ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU Gen Z Boot Comp 27 March 2018 8

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 อาจารย์มุขนิชกานต์ อุประ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการส่งเสริมนักศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ในศตวรรษที่ 21 และ Thailand 4.0 “Gen Z Boot Comp” ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโดยงานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU Gen Z Boot Comp 27 March 2018 5

 

HUSO PKRU Gen Z Boot Comp 27 March 2018 6

 

HUSO PKRU Gen Z Boot Comp 27 March 2018 9

 

HUSO PKRU Gen Z Boot Comp 27 March 2018 4

 

HUSO PKRU Gen Z Boot Comp 27 March 2018 7

 

HUSO PKRU Gen Z Boot Comp 27 March 2018 10

 

HUSO PKRU Gen Z Boot Comp 27 March 2018 12

 

HUSO PKRU Gen Z Boot Comp 27 March 2018 11

 

HUSO PKRU Gen Z Boot Comp 27 March 2018 13

 

HUSO PKRU Gen Z Boot Comp 27 March 2018 2

 

HUSO PKRU Gen Z Boot Comp 27 March 2018 1

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย