การพัฒนาชุมชน จัดสัมมนา “นวัตวิถี ยุค 4.0” - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU Community Development Seminar 6 May 2018 16

การพัฒนาชุมชน จัดสัมมนา “นวัตวิถี ยุค 4.0”

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมแคแสด 3 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ประมวลผลความรู้จากการศึกษาในการนำเสนอในรูปแบบการจัดสัมมนา ส่งเสริมการสร้างอาชีพ รายได้ ในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการรองรับกระแสการท่องเที่ยว นวัตวิถี ยุค 4.0 และศึกษาบทบาทชุมชนท้องถิ่นต่อการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มีโอกาสแข่งขันมากขึ้น ในโครงการดังกล่าว ได้มีการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่อง มิติชุมชนกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต (นวัตวิถี ยุค 4.0) จากวิทยากร จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์ธีรพันธ์ สงวนนาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน คณะวิทยาการจัดการ และนายสัญญา หิรัญวดี ตัวแทนจากกลุ่มชาราชินี (ผักเหมียง) ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU Community Development Seminar 6 May 2018 10

 

HUSO PKRU Community Development Seminar 6 May 2018 4

 

HUSO PKRU Community Development Seminar 6 May 2018 12

 

HUSO PKRU Community Development Seminar 6 May 2018 14

 

HUSO PKRU Community Development Seminar 6 May 2018 7

 

HUSO PKRU Community Development Seminar 6 May 2018 15

 

HUSO PKRU Community Development Seminar 6 May 2018 5

 

HUSO PKRU Community Development Seminar 6 May 2018 13

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย