southern local wisdom

 

ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 รศ.ประภาศรี อึ่งกุล นักวิจัยและประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมจัดนิทรรศการและเผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้ จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง” Knowledge Management of Southern Local Wisdom at Phuket, Phung-Nga, Krabi and Trang Province ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2559 (Thailand Research Expo 2016) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

Dean HUSOPKRU

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

 

สื่อมัลติมีเดีย