“บริหารทรัพย์ฯ” จัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้ นำเสนอเวทีวิจัยระดับชาติ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

southern local wisdom

 

ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 รศ.ประภาศรี อึ่งกุล นักวิจัยและประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมจัดนิทรรศการและเผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้ จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง” Knowledge Management of Southern Local Wisdom at Phuket, Phung-Nga, Krabi and Trang Province ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2559 (Thailand Research Expo 2016) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย