นศ.ภาษาจีนฯ และภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมบริการวิชาการโครงการยุวมัคคุเทศก์ 4 ภาษา - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU Guide Phuket 21 July 2018 13

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนฯ และภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมบริการวิชาการโครงการยุวมัคคุเทศก์ 4 ภาษา

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร และนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบริการวิชาการในโครงการยุวมัคคุเทศก์ 4 ภาษา เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการนำเที่ยวด้วยภาษาต่างประเทศให้แก่เยาวชนในเขตท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่กำลังศึกษาในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาฝรั่งเศส ของโรงเรียนเมืองถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 60 คน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการมุ่งเน้นการนำทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติจริง โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้าทางคณะนักศึกษาได้ให้ความรู้ด้านเทคนิคการนำเที่ยวในชุมชน และช่วงบ่ายทางคณะนักศึกษาได้เปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียนได้นำความรู้ที่ตกผลึกไปประยุกต์ใช้ในการนำเที่ยวที่วัดพระผุด (วัดพระทอง) ซึ่งวัดแห่งนี้มีความเก่าแก่ในเขตพื้นที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ผลจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สามารถสร้างสำนึกรักบ้านเกิด องค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนแนวทางในการสร้างอาชีพในอนาคตให้แก่น้องๆ นักเรียน อีกทั้งยังสามารถสะท้อนถึงจิตอาสาซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตอีกด้วย

ข่าว/ภาพ : อาจารย์ชมพูนุท รัตนเลิศนาวี

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU Guide Phuket 21 July 2018 10

HUSO PKRU Guide Phuket 21 July 2018 2

HUSO PKRU Guide Phuket 21 July 2018 1

HUSO PKRU Guide Phuket 21 July 2018 3

HUSO PKRU Guide Phuket 21 July 2018 4

HUSO PKRU Guide Phuket 21 July 2018 5

HUSO PKRU Guide Phuket 21 July 2018 6

HUSO PKRU Guide Phuket 21 July 2018 8

HUSO PKRU Guide Phuket 21 July 2018 9

HUSO PKRU Guide Phuket 21 July 2018 11

HUSO PKRU Guide Phuket 21 July 2018 12

HUSO PKRU Guide Phuket 21 July 2018 14

HUSO PKRU Guide Phuket 21 July 2018 7

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : www.facebook.com/huso.pkru

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย