กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จัดสัมมนา “จุดนัดพบ การข้ามแดน และไขว้พื้นที่ในภาคใต้ของไทย” - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU Social Sciences Department Meeting Points Cross borders 3 Aug 2018 3

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จัดสัมมนา “จุดนัดพบ การข้ามแดน และไขว้พื้นที่ในภาคใต้ของไทย”

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับเครือข่ายประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา และสังคมวิทยาภาคใต้ ได้จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ เครือข่ายประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา และสังคมวิทยาภาคใต้ ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “จุดนัดพบ การข้ามแดง และไขว้พื้นที่ในภาคใต้ของไทย” ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อเป็นการสร้างพื้นที่ในการสร้างสัมพันธภาพทางวิชาการในหลายสถาบัน และเพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์ นักวิชาการ กลุ่มบัณฑิตศึกษาได้ผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นการเปิดพื้นที่สำหรับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การอภิปรายทางวิชาการ เพื่อนำไปการบูรณาการกับองค์ความรู้ในการพัฒนาประเทศ และนำองค์ความรู้นั้นไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในประเด็นอันสำคัญ ทางด้านประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา สังคมวิทยาเกี่ยวกับสังคมภาคใต้ของไทย ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวยังมีการบรรยาย The Problematic Influence of Identity Politics in Southern Thai Studies โดย Dr. Patrick Jory จาก University of Queensland Australia การเสวนา หัวข้อ “จุดนัดพบ การข้ามแดน และไขว้พื้นที่ในภาคใต้ของไทย” โดย นายแพทย์โกศล แตงอุทัย (นายกสมาคมเพอรานากัน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ไกรวิจิตร (มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย นาคสีทอง (ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ) และ อาจารย์ภัทรมน กาเหย็ม (กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต) อีกทั้งยังมีการนำเสนอผลงานวิชาการในหลากหลายประเด็น ได้แก่ พื้นที่ทางสังคม จุดนัดพบ แหล่งบันเทิง ชุมทางความเชื่อ การข้ามแดน และไขว้พื้นที่ การสร้างพื้นที่ทางประวัติศาสตร์สำหรับคนเบี้ยล่าง (subaltern) วรรณกรรมกับการสร้างตัวตน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมกับอาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU Social Sciences Department Meeting Points Cross borders 3 Aug 2018 16

HUSO PKRU Social Sciences Department Meeting Points Cross borders 3 Aug 2018 1

HUSO PKRU Social Sciences Department Meeting Points Cross borders 3 Aug 2018 2

HUSO PKRU Social Sciences Department Meeting Points Cross borders 3 Aug 2018 4

HUSO PKRU Social Sciences Department Meeting Points Cross borders 3 Aug 2018 5

HUSO PKRU Social Sciences Department Meeting Points Cross borders 3 Aug 2018 6

HUSO PKRU Social Sciences Department Meeting Points Cross borders 3 Aug 2018 7

HUSO PKRU Social Sciences Department Meeting Points Cross borders 3 Aug 2018 18

HUSO PKRU Social Sciences Department Meeting Points Cross borders 3 Aug 2018 19

HUSO PKRU Social Sciences Department Meeting Points Cross borders 3 Aug 2018 15

HUSO PKRU Social Sciences Department Meeting Points Cross borders 3 Aug 2018 14

HUSO PKRU Social Sciences Department Meeting Points Cross borders 3 Aug 2018 20

HUSO PKRU Social Sciences Department Meeting Points Cross borders 3 Aug 2018 21

HUSO PKRU Social Sciences Department Meeting Points Cross borders 3 Aug 2018 9

HUSO PKRU Social Sciences Department Meeting Points Cross borders 3 Aug 2018 10

HUSO PKRU Social Sciences Department Meeting Points Cross borders 3 Aug 2018 8

HUSO PKRU Social Sciences Department Meeting Points Cross borders 3 Aug 2018 12

HUSO PKRU Social Sciences Department Meeting Points Cross borders 3 Aug 2018 11

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : www.facebook.com/huso.pkru

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย